หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ?หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี? โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และนางสาวพินทอง ปินใจ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ?หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี? ระหว่างวันที่ 1 ? 7 สิงหาคม 2562 ในการจัดการอบรมประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอ สมรรถนะหน้าที่ข้าราชการพลเรือน จริยธรรมข้าราชการ การเงินและพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน บุคลิกภาพ การบริการประชาชนด้วยหัวใจ และการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดพะเยา และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นข้าราชการใหม่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จาก 10 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ทันตแพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 95 คน

update : 2019-08-13