หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชระสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกตำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน หมู่บ้านตนเอง ดังคำกล่าวที่ว่า ?กำจัดให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย? โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำที่เน่าเสีย บริเวณที่มีน้ำขัง การกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เป้าหมายในทุกตำบลของจังหวัด

update : 2019-08-26