หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมแกนนำบำบัดผู้สูบบุหรี่ระยะต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมสาธารณสุขพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา สามารถชักชวนให้ผู้สูบบุหรี่เข้ารับการบำบัดให้เลิกสูบบุหรี่ จำนวน 31,500 คน จากการดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมา พบว่ายังมีผู้สูบบุหรี่บางส่วนกลับไปสูบซ้ำ เพื่อให้การดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวประสบผลสำเร็จสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด จึงได้จัดการประชุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทักษะ กระบวนการบำบัด ให้กับแกนนำบำบัดผู้สูบบุหรี่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการบำบัดผู้สูบบุหรี่ในชุมชน มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชน อสม. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 380 คน

update : 2019-08-29