หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดทำแผนงานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและบูรณาการทำงานร่วมกัน ตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นทิศทางในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป

update : 2019-09-06