หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 กันยายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสร้างหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา บรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามที่ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน จากสำนักงานสารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง

update : 2019-09-06