หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา ปี 2562 ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวาระของจังหวัดและจัดทำแผนบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนตามโครงการทุกแห่งปลอดโรคหนอนพยาธิ 100% ภายในปี 2568 สำหรับในปี 2562 นี้จังหวัดพะเยาได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการในโรงเรียน 14 แห่งตามพื้นที่แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ท่าน โดยมีนพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 ? 2562 และแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการในปีนี้

update : 2019-09-06