หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit : CDCU) จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 ให้สามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวัง - ป้องกัน - ควบคุมโรคตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ จากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จังหวัดพะเยา จำนวน 120 คน โดยมีผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคและทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้

update : 2019-09-23