หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 25-26 กันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระหว่างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิค โรงพยาบาลพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จ จากชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา,โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย และเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 16 ปี สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้ครอบคลุมในทุกอำเภอ จังหวัดพะเยาจึงได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งหวังสร้างกระแสนิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในกลุ่มเยาวชนจังหวัดพะเยาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตนเอง สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนในจังหวัดพะเยาอีกด้วย

update : 2019-09-27