หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) กับนางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย โดยทั้งสองจังหวัดกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันดังนี้ 1.จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมกันปีละ 1 ครั้ง 2.TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย และ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมของพะเยาและเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องมายาวนาน มีความน่าอยู่ ปลอดยาเสพติด เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ประชาชนทั้งสองจังหวัดมีความเข้มแข็ง ครอบครัวและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" จึงมีความเห็นในการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทั้งสองจังหวัดต่อไป

update : 2019-09-27