หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมชี้แจงนโยบายสุขภาพภาคประชาชนและเตรียมหลักสูตรครู ก อสม. หมอประจำบ้าน ในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและร่วมกันเตรียมหลักสูตรครู ก ในการฝึกอบรมพัฒนายกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน และเตรียมแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการชมรม อสม. จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ทุกอำเภอ และทีมวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 50 คน

update : 2019-10-08