หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามลำดับกระบวนการของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ โดยการเชื่อมต่อการประชุมแบบทางไกลเพื่อการคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับเขต 1 คน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เขต 1 จำนวน 3 คน ผู้สมัครจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นรับเลือกเป็นตัวแทนเขต 1 และนายจำรัส เลาสัตย์ ประธานชมรม อสม. อำเภอเมืองพะเยา เป็นผู้แทนกรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

update : 2019-10-31