หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในการวางแผนการดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ถือเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกำกับควบคุมให้งานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยฉุกเฉินและประชาชนซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงาน การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการทบทวนและปรับการบริหารจัดการและกำกับควบคุมให้งานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ในปีงบประมาณ 2563

update : 2019-11-27