หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามที่สหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น ?วันส้วมโลก? (World Toilet Day ) และในปี 2562 สหประชาชาติได้รณรงค์วันส้วมโลกภายใต้หัวข้อ ?When Nature Callls? ?ส้วมครบวงจร เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ? โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขาภิบาลและมีน้ำสะอาดใช้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ(Accessibility) ปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

update : 2019-11-27