หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินโครงการประชุมฯ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีศักยภาพสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทั้งการบำบัด รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมป้องกันอย่างมีมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนหน่วยงานนอกสังกัดสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ สถานศึกษา ได้มีกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกับบริบทที่สำคัญของพื้นที่

update : 2020-01-14