หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะยา จัดการประชุมเพื่อแจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม โรงแรมพะเยาเกทเวย์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ และประธานเปิดการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำคัญของกองทุน ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในจังหวัดพะเยา

update : 2020-01-14