หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ณ บริเวณสถานีกองกำกับการตำรวจทางหลวงภาค 5 พะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563 ตามนโนบายกระทรวงคมนาคม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาล ตลอดจนเป็นการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในด้านการรณรงค์ให้ความรู้ผู้ขับขี่ ผู้ใช้ทาง

update : 2020-01-14