หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 มกราคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ที่จะเสด็จเยี่ยม หน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก แก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครพอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ.

update : 2020-01-14