หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตามโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
update : 2020-05-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only