หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้บริหารทั้งในส่วนของของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและได้มอบนโยบายในการทำงาน ดังนี้ เน้นนโยบายตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence มีระบบบริการสุขภาพที่ดี มีมาตรฐานปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด เข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยี ระบบการสื่อสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย มีความโปร่งใสในการทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน สำหรับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ให้เตรียมสถานบริการให้พร้อมในการรับการระบาดระลอก 2 ด้านการจัดบริการเฉพาะเช่น กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ ให้จัดบริการในรูปแบบ New Normal และให้ความสำคัญการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่
update : 2020-05-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only