หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการ 3 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา(ศปก.จ.พะเยา) โดยมี นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา จากนั้นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ได้รายงานผลการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั้งด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ ของศปก.ระดับอำเภอ ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 ? 9 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรับทราบ พร้อมนำเสนอแผนการตรวจกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 ? 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเริ่มผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้
update : 2020-05-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only