หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื่อขอมติคณะกรรมการเห็นชอบคำสั่งตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 7 ) และเห็นชอบมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา(ศปก.จ.พะเยา) /อำเภอ/เทศบาลเมือง 2 แห่ง นำไปสู่การปฏิบัติ บังคับให้เป็นไปตามมาตรการหลักและมาตรการเสริม ซึ่งจะประกาศใช้และมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
update : 2020-05-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only