หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น จังหวัดพะเยา รวมทั้งคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่มีผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ซึ่งในวันนี้ได้จัดเวทีสัญจรประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ใจเป็นอำเภอแรก เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้อปท.มีการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจเป็นประธานการประชุมและมีผู้แทนจากอปท. จำนวน 7 แห่งในพื้นที่แม่ใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
update : 2020-05-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only