!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สว่างอารมณ์;ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น จังหวัดพะเยา รวมทั้งคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่มีผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ซึ่งในวันนี้ได้จัดเวทีสัญจรประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ใจเป็นอำเภอแรก เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้อปท.มีการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจเป็นประธานการประชุมและมีผู้แทนจากอปท. จำนวน 7 แห่งในพื้นที่แม่ใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
update : 2020-05-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only