หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา(ศปก.จังหวัด)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด ดังนี้ ห้างเจริญภัณฑ์ ห้างแม็คโคร ห้างท็อปพลาซ่า ห้างเทสโก้โลตัสและตลาดสดท่าวังทอง ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เน้นมาตรการควบคุมหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย จัดจุดคัดกรองและบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เพิ่มมาตรการลดความแออัด ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานที่โดยใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งในขณะนี้ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความแออัดของแต่ละสถานที่ได้ นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากรายงานผลการตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จังหวัดพะเยา ทั้งด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ ก่อนการผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกประเมินความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และส่วนที่ 2 ประเมินมาตรการที่ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บริการดำเนินการปฏิบัติ รอบที่ 1 (3-9 พฤษภาคม2563 ) รอบที่ 2 ( 10-14 พฤษภาคม 2563 ) ผลการตรวจประเมินพบว่ากิจการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ( มากกว่า ร้อยละ 75 ) โดยผลการประเมินโดยภาพรวมในรอบที่ 2 มีค่าคะแนนสูงกว่ารอบที่ 1 อย่างชัดเจน สำหรับข้อมูลการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 81.34 โดยผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่จะสวม Face Shield ร้อยละ 98.49 นอกจากนี้ขอให้กิจการ/กิจกรรมทุกประเภทปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำหนดทางเข้าออก รวมทั้งขอให้ประชาชน/ผู้ประกอบการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และขอความร่วมมือประชาชน/ผู้ประกอบการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ
update : 2020-05-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only