หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 มกราคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ?โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ? ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา โดยมีนางสาวสุทธิพร ชมภูศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดประชุมในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ซึ่งมีบทบาทในการประสานงาน การบริหารจัดการงบประมาณ และการจัดการเรียนรู้ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในทุกอำเภอของจังหวัดพะเยา และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 80 คน

update : 2020-02-03