หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11 เพื่อแจ้งประเด็นสำคัญจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือดูแลความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และสรุปผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ (1.สรุปข้อมูลด้านทรัพยากร PPE เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ 2.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ปัญหาและอุปสรรค 3.สรุปการติดตามประเมินผลมาตรการ COVID-19 สถานประกอบการหลังมาตรการผ่อนปรน และผลการเฝ้าระวังคัดกรองด้านสุขภาพจิตและมาตรการรองรับผลกระทบ COVID-19) รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานรายอำเภอ ตามข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรค COVID-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง
update : 2020-05-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only