หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 มกราคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม VDO Conference เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อซักซ้อมระบบส่งต่อ การส่งตัวอย่างเพื่อชันสูตร การให้คำปรึกษาด้านการรักษา การบริหารวัสดุ เวชภัณฑ์ และการประสานความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุม

update : 2020-02-03