หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์การติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ออกแจ้งสถานการณ์ของโรคและสื่อสารความเสี่ยง รวมถึงให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเน้น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่แออัด แก่ผู้ประกอบการเดินรถทุกบริษัทของสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา และได้ให้คำแนะนำเรื่องการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ สถานีขนส่ง จังหวัดพะเยา

update : 2020-02-03