หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และบุคลากรสาธารณสุขพะเยา เข้าร่วมประชุม Video Conference ชี้แจงการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้ง โครงการฯ เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริม ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และให้ความรู้แก่อาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ

update : 2020-02-03