หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา(ศปก.จ.พะเยา) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 ของจังหวัดพะเยา เปรียบเทียบผลการประเมินรอบที่ 1 (สำรวจระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2563) และรอบที่ 2 (สำรวจระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 ) โดยวัดระดับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการในผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ และมาตรการที่ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บริการดำเนินการปฏิบัติ ผลการประเมินระดับคะแนนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อีกทั้งนำเสนอความพร้อมการรองรับผู้ป่วย กรณีมีการระบาดระลอกสอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้นำเสนอแผนการเตรียมพร้อมเพื่อเปิดให้บริการตามภาระกิจของหน่วยงาน เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็น
update : 2020-05-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only