หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12 เพื่อประเมินสถานการณ์การระบาด ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แจ้งประเด็นสำคัญจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 และการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง จากนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งได้รายงานความพร้อมของสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยและอุปกรณ์ในการดูแลรักษา เน้นความสำคัญให้ทุกหน่วยงานมีการฝึกซ้อมในการรับสถานการณ์การระบาด ตลอดจนนำเสนอการจัดระบบบริการแบบใหม่ ( New Normal ) และให้มีการประเมินผลการดำเนินการตามแนวทาง New Normal Service Model นอกจากนี้ให้ทุกอำเภอดำเนินการประเมินสถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนในพื้นที่ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานสมัครใช้โปรแกรมไทยชนะและประชาสัมพันธ์ให้ Download App เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
update : 2020-05-31
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only