หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการควบคุมการบริโภคเกลือและโซเดียม โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม ด้วยกรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ(NCDs) ซึ่งในปี 2563 กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ คัดเลือกพื้นที่จังหวัดพะเยา ในการดำเนินมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดและสอดคล้องกับการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของจังหวัดพะเยา

update : 2020-02-11