หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประชุมเปิดการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบ ทิศทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ประชุมวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลพะเยาราม,โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียงและ ตำบลแม่ต๋ำ และรุ่น 2 ประชุม ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง และอำเภอภูซาง รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 140 คน

update : 2020-02-11