หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับมอบแอลกอฮอล์เจล จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 15021 ชิ้น ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกอำเภอ ในจังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
update : 2020-06-01
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only