หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ระยะ 3 โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ ภายหลังการรับฟังวีดีทัศน์ทางไกลเสร็จสิ้น ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 15/ 2563 เพื่อทบทวนสถานการณ์และมาตรการการดำเนินงาน ผลจากการประชุม ยังคงมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นไม่ให้เชื้อจากภายนอกเข้ามาในจังหวัดพะเยา โดยให้ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาทุกราย ต้องรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและพิจารณาว่าจะให้กักกันตัวเอง เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือให้กักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง ส่วนผู้เดินทางมาจากภูเก็ต และต่างประเทศ ต้องรายงานตัว ณ สถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ ( Local Quarantine) รวมทั้งมีมติเห็นชอบคำสั่ง ประกาศ การเปิดกิจกรรม กิจการ เพื่อผ่อนคลายระยะ 3 การกระตุ้นให้เจ้าของ ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม และผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับการใช้ Application ไทยชนะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวัง สอบสวนและการป้องกันโรค ในระลอกสองต่อไป
update : 2020-06-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only