หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกระบบ 43 แฟ้ม (รหัส Special PP) เป็นการทบทวนระบบการติดตามประเมินผล การคัดกรอง การดูแล บำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ สุรา พร้อมทั้งเป็นการมอบแนวทางการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ และเสริมทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมการบริโภคบุหรี่ สุรา รวมถึงการฝึกปฏิบัติการบันทึกผลการคัดกรอง ติดตามบำบัดรักษาในระบบ 43 แฟ้ม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการประชุม ออกเป็น 4 รุ่น และการประชุมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย บุคลากรอำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ
update : 2020-06-04
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only