หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาด้านส่งเสริมพัฒนา เป็นประธานในการประชุมร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 ผ่านระบบการประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ สื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนเพื่อนำไปสู่การออกกำลังกายระดับประเทศ และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
update : 2020-06-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only