หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา วาระเร่งด่วน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 10 ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศีกษา ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ มีการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และซักซ้อมแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ เริ่มมีผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จากนั้นนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบคำสั่งจังหวัดพะเยา ประกาศการเปิดกิจการและกิจกรรมและมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและรับผิดชอบร่วมกันในสังคม เป็นสำคัญ โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคมและการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
update : 2020-06-15
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only