หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ 1.กลุ่มหมอพื้นบ้าน ได้แก่ นางสายรุ้ง ติณราช บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 2.กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เดชมนต์ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 3.กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย ได้แก่ นางบุญมี รู้เพียร บ้านเลขที่ 200 หมู่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 4.กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ได้แก่นายณัฐ โฆษิวากาญจน์ บ้านเลขที่ 323 หมู่ 5 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
update : 2020-06-15
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only