หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรและได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การนำค่านิยมองค์กร MOPH มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ People Centered ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ ?ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน? จัดโดย เรื่อง คณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกและผูกพันของบุคลากรและชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
update : 2020-06-19
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only