(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.เชียงบาน;รพ.สต.จำบอน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สันโค้ง;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ฝายแก้ว;รพ.สต.แม่ใจ;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (MCH Cluster) เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทารกตายปริกำเนิด และกรณีศึกษาทารกตายปริกำเนิด รวมถึงทบทวนกรณีศึกษามารดาตายจังหวัดพะเยา โดยนายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (MCH Cluster) จังหวัดพะเยา เป็นผู้นำเสนอ
update : 2020-06-19
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only