หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมผู้บริหารสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้เน้นย้ำ 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในสถานศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆและลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน นอกจากนี้รถขนส่งนักเรียน ต้องมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด
update : 2020-06-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only