(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.เชียงบาน;รพ.สต.จำบอน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สันโค้ง;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ฝายแก้ว;รพ.สต.แม่ใจ;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 18/2563 ทีมเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ของประเทศไทยและจังหวัดพะเยา ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 35 และในจังหวัดเป็นวันที่ 83 จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ การขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในการปรับปรุง cohort ward โรงพยาบาลพะเยา เพื่อเตรียมรับการระบาดระลอก 2 แผนการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด เพื่อรองรับการระบาด ระลอก 2 การดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) เพื่อสังเกตอาการของโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ชายแดน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดพะเยา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ส่งเข้าประกวดThailand Rabies Award ระดับเขต ได้แก่ เทศบาลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาและอบต.ทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะยา และผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่จะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
update : 2020-06-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only