หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ให้แก่ จ่าสิบตำรวจหญิง สุขนภัสสร พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงาน ?ตำบลต้นแบบกินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา? ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ส่งข้อมูลชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อวางแผนพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs)
update : 2020-06-30
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only