หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 19/2563 ในที่ประชุมประธานได้แจ้งเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระยะที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ของประเทศไทยและจังหวัดพะเยา ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 37 และในจังหวัดเป็นวันที่ 85 จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิจารณาร่างและมีมติเห็นชอบ กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5และมาตรการควบคุมการดำเนินกิจกรรม/กิจการ ความก้าวหน้าการจัดเตรียมสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ เพื่อสังเกตอาการของโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ชายแดน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาและผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดและการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
update : 2020-07-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only