หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ประธาน ในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงคำ และนายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายมากขึ้น การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาหลัก ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมถึงสามารถให้บริการตอบสนองต่อประชาชนทั้งในเขตอำเภอเชียงคำ และอำเภอข้างเคียง ตลอดจนประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
update : 2020-07-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only