หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม ปรึกษา หารือความพร้อมด้านสาธารณสุขต่อการรับมือรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) ระลอก 2 ในเขตสุขภาพที่ 1 ด้วยระบบ Web Conference เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่อการระบาด กรณีโรคติดเชื้อโควิด19 ในระลอก 2 ให้มีคุณภาพ ตามหลักการ 2P2R ทั้งในด้านการป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือและการฟื้นฟู รวมถึงมาตรการการกักกันโรค และการจัดตั้ง Quarantine Unit
update : 2020-07-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only