หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้กำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การเฝ้าระวังโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การควบคุมโรค การวินิจฉัยและรักษาและการสื่อสารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ มีการนำเสนอการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคของอำเภอที่มีพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุนและอำเภอดอกคำใต้ จากนั้นในที่ประชุมได้สรุปข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ การกำกับการดำเนินงานควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้านครอบคลุมทุกพื้นที่ จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นแนวร่วมสำคัญในการประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ ให้เข้มข้นการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยยึดหลัก 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดตั้งมุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออก ( Dengue Corner) เพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและมีการประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ การเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งด้านบริการ วิชาการ และบริหารเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้หน่วยบริการทุกแห่งปฏิบัติและตอบโต้กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ 3324 อย่างเคร่งครัด
update : 2020-07-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only