หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการให้มีความรู้และทักษะการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้ปฏิบัติการเกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดเชื้ออื่นที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยกำหนดจัดการฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 15,16,22,23 กรกฎาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (Basic Life Support Unit : BLS) จำนวน 14 หน่วยๆ ละ 3 คน รวม 42 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่น) 2.ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Response Unit : FR) จำนวน 15 หน่วยๆ ละ 3 คน รวม 45 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่น)
update : 2020-07-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only