หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมนักวิชาการจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำรวจสภาพตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มุ่งให้ประชาชนผู้บริโภคได้ รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
update : 2020-07-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only