หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 จังหวัดพะเยา ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย จังหวัดพะเยา ได้เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและป้องกันควบคุมการระบาดของโรค โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในระยะการแพร่ระบาดจังหวัดพะเยา พบผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 101 วัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์ และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจนน่ากังวลจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และแนะนำทุกประเทศ ให้เร่งรัด การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เช่นกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดระลอก 2 จากกรณีดังกล่าวจังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการ เพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ของจังหวัดพะเยา โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ เพื่อทดสอบความพร้อมการบริหารจัดการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และอำเภอ และเตรียมพร้อมระบบการสอบสวนควบคุมโรคและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ระดับจังหวัดการ ประสานการส่งต่อในระดับเขตของทีมงานทำกล่องภารกิจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด และสถานพยาบาลในเขตจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา คือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด ขนส่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด คณะทำงานช่องทางเข้า-ออก บ้านฮวก อำเภอภูซาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลปง และโรงพยาบาลดอกคำใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
update : 2020-07-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only