หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 1.คณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการที่มาจากทุกภาคส่วน ทำให้จังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติการฯตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 12 เรื่อง คือ ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า มือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ โรคสเตรปซูอิส วัณโรค โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน หนอนพยาธิ การป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศและการสื่อสารความเสี่ยง 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการนำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดหรือโรคติดต่อจังหวัดพะเยาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สำหรับโครงการที่จัดทำร่วมกันต่อเนื่องระดับจังหวัด คือ โครงการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพะเยา ซึ่งกำหนดเป้าหมายประกาศรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพะเยาในเดือนกันยายน 2563 และโครงการจิตอาสาปราบยุง ด้วยความร่วมมือราษฎร์-รัฐ-ท้องถิ่น ท้องที่และชุมชน จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยามีอัตราป่วย ลำดับที่ 75 ในปี 2562 3.หน่วยปฏิบัติการการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 9 หน่วย ครอบคลุมทุกอำเภอ ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้นำเสนอแผนเผชิญเหตุ ความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศจังหวัดจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดพะเยา เครื่องสั่น | เครื่องสั่น | เครื่องสั่น | เครื่องสั่น | เครื่องสั่น | เครื่องสั่น | เครื่องสั่น

update : 2020-03-13