หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านสระ หมู่ที่ 12 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 และสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ โครงการฯในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้ 1.บริการการแพทย์ทั่วไป 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4. บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5.บริการแพทย์แผนไทย โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน และกรมสุขภาพจิต

update : 2020-03-24