(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.บ้านใหม่;รพ.สต.ท่าวังทอง;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.เชียงบาน;รพ.สต.จำบอน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สันโค้ง;รพ.สต.ควร;รพ.สต.ฝายแก้ว;รพ.สต.แม่ใจ;รพ.สต.บ้านเหล่า;รพ.ดอกคำใต้; ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทำแผน ขับเคลื่อนงานสุขภาวะพระสงฆ์ จังหวัดพะเยา โดยมีนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชระสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการทำงานที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดพะเยา รวมทั้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 วัด 1 รพ. และ 1 วัด 1 รพ.สต. และการทำงานที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย พระเถรานุเถระ และ คณะทำงาน จำนวน 200 รูป
update : 2020-07-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only