หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทำแผน ขับเคลื่อนงานสุขภาวะพระสงฆ์ จังหวัดพะเยา โดยมีนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชระสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการทำงานที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดพะเยา รวมทั้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 วัด 1 รพ. และ 1 วัด 1 รพ.สต. และการทำงานที่เป็นเครือข่ายในจังหวัดพะเยา ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย พระเถรานุเถระ และ คณะทำงาน จำนวน 200 รูป
update : 2020-07-20
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only